สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

สว.พย.รางวัลเกียรติคุณยกย่องครูผู้สอนดีเด่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 260 ครั้ง ]

สว.พย.รางวัลเกียรติคุณยกย่องครูผู้สอนดีเด่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สว.พย.รางวัลเกียรติคุณยกย่องครูผู้สอนดีเด่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สว.พย.รางวัลเกียรติคุณยกย่องครูผู้สอนดีเด่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
โดย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับได้แก่ นางสาวเกศกนก ใจวัง ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนางวลัยพร ปิ่นแก้ว ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยเข้ารับรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                                            

    สว.พย.รางวัลเกียรติคุณยกย่องครูผู้สอนดีเด่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สว.พย.รางวัลเกียรติคุณยกย่องครูผู้สอนดีเด่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สว.พย.รางวัลเกียรติคุณยกย่องครูผู้สอนดีเด่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์