สพม.36นิวส์ spm36news ข่าวการศึกษา ข่าวโรงเรียน ข่าวสพท. ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครูดีบุคลากรเด่น.

จุดเน้น/นโยบาย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ว.ก.ค.ยินดีกับ"ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น" []

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 195 ครั้ง ]

ว.ก.ค.ยินดีกับ ว.ก.ค.ยินดีกับ ว.ก.ค.ยินดีกับ

นางลีลาวดี  จันทร์ประเสริฐ
โดย : นางสาวศิริพร รังษี/เวียงแก่นวิทยาคม

          โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุริยา บุดดี ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น" จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560                                            

    ว.ก.ค.ยินดีกับ ว.ก.ค.ยินดีกับ ว.ก.ค.ยินดีกับ